EUSKAL ADITZ LAGUNTZAILEA PDF

Euskal aditza. Search this site Estekak: (euskal aditza jokatzeko tresna); Aditza (Euskaltzaindia) · Euskal aditz laguntzailea [pdf] (Ikasbil). Aditz taulak. Alain Kapanaga · Agintera euskal aditz laguntzailea. M M · Pdf 2 aditz_sintagma. M M · Ivapen estilo liburua (3). E-idazkaritza. Aditz-sistemak. Los Cuatro Sistemas Verbales. Las formas verbales en euskera pueden constar de una sola palabra o de varias. 1. Verbos perifrásticos: el.

Author: Shagal Taran
Country: Guinea-Bissau
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 21 March 2014
Pages: 348
PDF File Size: 5.22 Mb
ePub File Size: 13.87 Mb
ISBN: 465-6-81613-314-2
Downloads: 66494
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gorn

Honako hauek dira adizki trinkoetan biltzen diren markak: Pribazitate politika Wikipediari buruz Lege oharra Garatzaileak Cookie adierazpena Mugikorreko bista. Bi forma horiek, hain zuzen, denboraren arabera bereizten dira. Ekarri dio adizkian zer nolako informazioa biltzen den argi dago: Hori argi ikusten da dator eta etortzen da adizkiak konparatuz gero. Horren arabera, aditzok, jokatzen direnean, laguntzaile egokia eskatuko dute: Perpaus horiek, zuzen emanda, honela geldituko lirateke:.

Euskal aditz

Edo elkar ikusiko dugu esan beharrean, ikusiko gara esaten dute askok. Izan ere, aditz batzuk, — etorri, erori, izan, …— NOR sailekoak dira: Bereziki, ez denbora- ez komunztadura-markarik ez dutenak etortzea, ekarririk, etab. Beraz, adizkia ez da aldatzen:. Baina bi adizki horien ondoan, formalki iraganeko zetorren horren oso antzekoa den beste adizki bat ere bada: Hirukote berri horren eta aurrekoaren artean dagoen oposizioa moduzkoa da.

Adizki trinkoen joko guztia, funtsean, koadro horretan bil daiteke. Aspektuaz eta denboraz gainera, bada beste bereizgarri bat ere adizkietan gertatzen dena: Horregatik dira txarrak honako hauek:.

  LIBER ARMADEL PDF

Adizki nagusiak honako forma hauetako bat hartu behar du, aspektuaz hiztunak egiten duen aukeraren arabera. Horrelako aditzak dira, adibidez, adjektiboetatik eratorritakoak zuritu, gorritu, … eta baita beste zenbait ere: Berez aditz direnekin ere gerta daiteke interpretazio bera.

Formalki, – te ke da adizki batzuetan agertzen den marka. Denboraren aldetik, iragana eta oraina bereizi daitezkeen bezala, eta aspektuaren aditx, burutua eta burutua ez dena alde batetik, baina baita gertakizun dena eta ez laguntzai,ea eta puntukaria dena edo ohiturazkoa eta abar, badira beste aditz bereizgarri batzuk gramatikalariek MODU kontzeptupean ezarri ohi dituztenak eta ahala eta ahala ez dena bereizteko bidea ematen dutenak, edo agintera dena eta ez dena.

Ahalera-balio hori egiazki adizki perifrastikoetan bakarrik gertatzen da: Formalki, hortaz, aspektua ez dute markatzen.

lagunzailea Adizkiak perpauseko zenbait osagairekin lotura berezia erakusten du: Adizkian, aspektuari buruzko informazioa ere jasotzen da: Etorri naiz, esango diogu, joan gintezkeen eta antzekoak adizki perifrastikoak dira. Etorriko da esatean, berriz, gertakizun den zerbaiti egiten zaio erreferentzia, geroko zerbaiten berri ematen da.

Behin aditz bat aukeratuz gero, perpausa behar bezala eratua egongo bada, aditz horrek ezartzen dituen eskakizunak bete behar dira, agerian edo ezkutuan, baina aditz edo predikatu baten eskariak, lgauntzailea esateko, perpausean bete behar dira.

Euskaraz dakienak badaki bi aditzoin desberdinak direla. Aditzak, semantikaren ikuspegitik, ekintza, egoera edo gertaera bat adierazten du; sintaxiaren ikuspegitik, perpauseko denbora eta pertsona edo pertsonak adierazten ditu. Jakina, kasu horretan aditza ez da formaz aldatzen: Lehenbizikoak benetako iragankorrak direla esan ohi da; bigarrenak berriz, berez, iragangaitzak dira, objekturik ez baitute.

Beraz, sintagma horien kasua, pertsona eta numeroa nolakoa den, halakoa izango da adizkiak erakutsiko duen marka ere. Nori sintagmaren agerpena, normalean, aukerakoa da. Denborari dagokionez, oposizio argia ikusten da, adibidez, dator eta zetorren adizkien artean.

  LM337 NATIONAL PDF

Agintera ere, egiazki, laguntzailea ezabatua duen adizki jokatua izan ohi da:. Hiru aditzek eskatzen dituzte gutxienez bi argumentu: Hortaz, goiko koadroa osatu beharra dago, sei adizkiei leku egiteko:. Eta hirugarren bat ere bai, galderak norbaiti egiten baitzaizkio beti, norbait eusakl geure burua bada ere. Perpausa aditzaz eta aditzaren inguratzaileez osatutako egitura bat dela onartuz, aditza izango litzateke perpauseko gainerako osagaiei batasuna ematen dien elementua.

Aditzak: Aditz-sistemak

Gorago adeirazi bezala, moduari dagokion oposizioa ere bada. Baina, etorri -ren ordez, ekarri aditza hartuz gero, gauzak bestela izango dira:. Dator eta datorke -ren arteko oposizioa ziurra den gertaera baten norbait dator eta agian gertatuko den edo gertatzea balitekeen gertaera baten norbait datorke artekoa izango litzateke.

Puntukari izatean edo ez izatean:. Aditzen sailkapena egiteko orduan erabil daitekeen irizpide nagusietako bat aditz bakoitzaren erregimena da.

Haien ondoan, badira beste batzuk laguntzailea eskatu arren nor sintagmarik inoiz izaten ez dutenak perpausean:. Jokatzean, pertsona, denbora eta aspektua dira bereziki kontuan hartzen direnak.

Eta agertzen direnean, ez dira adizki jokatu gabeak izaten egiazki, laguntzailea ezabatu zaien adizki jokatuak baizik.