BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Zulular JoJomi
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 8 October 2008
Pages: 382
PDF File Size: 16.93 Mb
ePub File Size: 2.62 Mb
ISBN: 721-5-19875-194-8
Downloads: 47935
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajirn

Een erkende financilee kan voorgenomen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 47, eerste lid, of het reglement, bedoeld in artikel 48, niet doorvoeren dan na instem ming van Onze Minister.

Vanuit het perspectief van het gedragstoezicht is het aangewezen om een duidelijke grondslag te scheppen zodat de AFM ten aanzien van het productontwikkelingsproces handhavend kan optreden. Het onderwerp inkomensverzekering is nieuw. De berekening van de vermogenspositie kan dan ook worden beschouwd als een last die reeds uit andere hoofde geldt. Aanvullende regels bedrijfsvoering Artikel 3 Bepaling ter uitvoering van artikel 29b, tweede lid, van het besluit Een beleggingsonderneming evalueert jaarlijks de vakbekwaamheid en de opleidingswensen van werknemers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef.

Voor advisering over inkomen is zowel de module basis als de module inkomen vereist. Eerbiedigende werking matigt de overgangskosten, omdat niet de gehele administratie in eens hoeft te worden aangepast.

Voor de overige aanbieders geschiedt de opstelling op gelijkwaardige wijze.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

Artikel 77 Toon relaties in LiDO. Het voorleggen van de begroting, jaarrekening en benoeming van bestuursleden ter goedkeuring aan de minister zal circa 10 manuren per jaar bedragen.

  EL MISTERIO DE LA ATLANTIDA CHARLES BERLITZ PDF

Onze Minister kan aan een erkenning voorschriften of een bepaalde termijn verbinden. De houder meldt de wijziging schriftelijk en onverwijld nadat hij daarvan in het kader van de normale gedrafstoezicht kennis heeft genomen; en.

Inhoudsopgave

Dit doorlopend toezicht werd voorheen reeds uitgeoefend, zo dienden de geschilleninstanties al jaarlijks te rapporteren aan de minister.

Artikel 58 Toon relaties in LiDO. Artikel 64 Toon relaties in LiDO.

Er zijn exameninstituten die nog steeds streven naar het vervaardigen van hoogwaardige producten, doch finanfiele verschillen in niveau stuiten bij een groot deel van de markt op onbegrip. Dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten inzake een betalingsbeschermer, een hypothecair krediet, een schadeverzekering of een uitvaartverzekering.

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 4: Ten aanzien van de aanscherping van de erkenningsvereisten voor geschilleninstanties hebben een paar partijen verzocht om de frequentie van het evaluatieonderzoek te verhogen en aangeslotenen te betrekken bij de evaluatie. De klacht moet binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Het eerste en tweede bezluit zijn van overeenkomstige toepassing op degene die, in combinatie met een complex product of een hypothecair krediet, beleggingsdiensten verleent als bedoeld in onderdeel a of d van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1: Te denken valt aan de volgende componenten: Artikel 31c Toon relaties in LiDO.

Artikel 21a geeft uitwerking aan de normen in de Wft en de Pensioenwet voor integere gedragstoezcht de artikelen 3: Een erkend exameninstituut stemt in met een door Onze Minister aangewezen controle. Op die manier kunnen de ondernrmingen sneller worden aangepast aan de actualiteit, zodat de actualiteitswaarde van de eindtermen geborgd blijft.

  E.T.A.HOFFMANN THE GOLDEN POT PDF

Artikel 35 Toon relaties in LiDO.

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

Artikel 52 Toon relaties in LiDO. Omdat onderneimngen niet in te schatten is hoeveel gebruik zal worden gemaakt van de EVC-procedure bij de overgang naar het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk, wordt er in het vervolg van dit onderdeel vanuit gegaan dat iedereen een examen aflegt.

Omdat voor bestaande diplomahouders al een PE verplichting met bijkomende kosten gold, worden de kosten voor dit gecombineerde programma niet meegerekend in deze berekening van de nalevingskosten. Dit onderdeel wijzigt artikel 3 van de regeling taakuitoefening.

Wijzigingsbesluit financiële markten

De AFM dient bij de uitvoering van haar taken rekening te houden met deze artikelen. Onze Minister kan een geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4: Op grond van de consultatiereacties is een nieuw tweede lid ingevoegd waarmee de bepaling niet alleen van toepassing is op beleggingen, leningen of niet vrij gedragztoezicht deelnemingen in een onderneming die zelf clustermunitie produceert, verkoopt of distribueert, maar ook op investeringen in een onderneming die voor meer dan de gedagstoezicht aandeelhouder is van een dergelijke onderneming.

In artikel 86g van dit besluit is bepaald dat een aanbieder die een dienstverleningsdocument dient te verstrekken een kostprijsmodel dient te ontwikkelen. Voor hypothecair krediet zonder nationale hypotheekgarantie geldt bovendien geen absoluut maximum bedrag.