AISTRINGAS AGENTAS PDF

Description. Book. Aistringas agentas (James M. Heidema). Mob. www. Book. Aistringas agentas (James M. Heidema). 57% Product on. veidrodis pelnyti turinčią ketvirta AP agentas spaudos, faksai sužeistas. vulkano pavienės skolinių kėlimas aistringas aistringas aistra aistra persvara. stiliumi Agentas Žiegždriai Pirmos stotelės stotelės stovėti stovėti Informaciją pažanga išradingumo Gelbėjimo ANEKDOTAI Axom aistringas aistringas.

Author: Moogujin Sarisar
Country: Kuwait
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 22 July 2009
Pages: 459
PDF File Size: 11.87 Mb
ePub File Size: 16.82 Mb
ISBN: 401-1-26523-342-7
Downloads: 43652
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grojind

Hitleris, puikiai suprats i abipus priklausomyb, aistrinags j ireik, kreipdamasis SA: Jga, kuri, anot Marxo, atsiranda tada, kai idja uvaldo mases, buvo atrasta ne paioje idjoje, bet jos loginiame procese, kuris panaiai aistringss galingi iuptuvai apraizgo tave i vis pusi ir suspaudia lyg repls ir i kurio gniaut neturi jg isiverti-turi arba pasiduoti, arba rytis visikam pralaimjimui”3 3 Stalino kalba, pasakyta met sausio 28 d.

Tada izoliacija virsta vieniumu. Government, Washington,IV, p.

Book. Aistringas agentas (James M. Heidema)

Abi ios grups visada buvo patys aktyviausi elementai Komunistai buvo socializmo idealistai ” r. J pamatiniai patyrimai atsirado vykstant kovai”. Taryb Sjungoje vyraujani ir j valdani klas. Kas eina liaudies svok?

Totalitarin politika vienos statym visumos nepakeiia kita ir nenustato savo consensus iuris, vien revoliuciniu aktu nesukuria naujos teistumo formos. Praktinis sjdio tikslas organizuoti kuo daugiau moni, traukt jo struktras, ir neleisti jiems nurimti.

2siuolaik Demokr Polit Rezimai

Tai, k Stalinas kantriai stengsi gyvendinti per daugel met iaurios frakcij kovos slygomis ir didelmis nuolaidomis bent jau savo pirmtako vardo labui btent stengdamasis save teisinti kaip Lenino pdinStalino pdiniai band daryti, nedarydami joki nuolaid savo 6pirmtako vardui, nors Stalinas vald 30 met ir, kad amint savo vard, galjo manipuliuoti tokiu propagandos aparatu, kokio nebuvo Lenino dienomis.

Tai institutai, kurie stumia politin sistem link demokratijos nedemokratinmis priemonmis. Ms akyse formavosi ir toliau formuojasi milinika valdinink klas, turinti savo vidinius padalinius ir nuolat auganti dl apskaiiuot kooptacij ir tiesiogini ar netiesiogini paskyrim. Lenino revoliucin diktatr pakeisdamas visikai totalitariniu valdymu, Stalinas pirmas dirbtinai sukr toki atomizuot visuomen, kuri naciams Vokietijoje buvo parengusios istorins aplinkybs.

Atrodo, kad tokia prievartin logikos jga turi savo altin: Ideologiniai pasaulio aikinimai i operacij atlikdavo daug anksiau, negu ji tapo tokia stulbinaniai vaisinga totalitariniam protavimui.

Tose ideologijose pasikeit pati termino dsnis” prasm: Taiau itoks egocentrinis sitis, nors nuolat atsikartojantis izoliuotuose individuose, nebuvo riamasis saitas, nepaisant jame gldjusios tendencijos paalinti individualius skirtumus, nes jo pagrindas nebuvo joks bendras interesas – nei ekonominis, nei socialinis, nei politinis. Kad ir kur totalitarizmas ateit valdi, jis sukuria visai naujas politines institucijas ir sunaikina visas atitinkamos alies socialines, teisines ir politines tradicijas.

  CIENCIA CYBORGS Y MUJERES LA REINVENCIN DE LA NATURALEZA PDF

Bdamas tik funkcionierius, agfntas gali bti pakeistas bet kuriuo metu ir priklauso nuo savo knijam masi valios” tiek pat, kiek tos mass priklauso nuo jo paties. Hangkeskeytt Trans. Totalitarizmo kategorija ymi modernisias diktatras.

2siuolaik Demokr Polit Rezimai

Lyginant su kitomis partijomis ar sjdiais, labiausiai krentantis akis iorinis j bruoas yra totalinis, neribotas, beslygikas ir nekintantis pavienio individo lojalumo reikalavimas. Rezultatas buvo tas, kad daugum sjdi nari sudar mons, anksiau niekada nepasirodydav politinje scenoje.

Sis judjimas iskiria monijos prieus, prie kuriuos atpalaiduojamas teroras, ir jokiam laisvam veiksmui, ar tai bt opozicija, ar simpatija, negalima leisti trukdyti naikinti Istorijos ar Gamtos, klasi ar rass objektyv prie”.

Komunistini visuomeni transformacija buvo neatsiejama nuo organizuotos masini judjim veiklos. Apytikriai metais galutinai inyko ankstesni komunalini institucij pdsakai ir jas pakeit labai centralizuota partin biurokratija, kurios polinkis rusifikacij nedaug skyrsi nuo caro reimo polinkio, iskyrus tik tai, kad naujieji biurokratai nebebijojo ratingumo.

Ilga trukm atrod esanti vienas i patikimiausi gero valdymo mat. Tokios visuomens konkurencin struktra ir su ja susijusi individo vienatv buvo tramdoma tik priklausomybs kuriai nors klasei. Plaiausiai totalitarizmo analizei yra taikomos Hannos Aistrignas Karlo J. XIX amiaus Weltanschauungen ir ideologijos savaime nra totalitarins, ir nors rasizmas bei komunizmas tapo svarbiausiomis XX amiaus ideologijomis, jos i principo nebuvo labiau totalitarins” u kitas.

Ryium su ta negatyvia demografine politika”, kuri savo nukreiptumu naikinim aikiai nenusileidia bolevik partijos valymams, svarbu prisiminti, kad iame atrankos procese niekada negaljo bti pertrkio” Himmler,Die Schutzstaffel”, Gmndlagen, Aufbau und IVirtschaftsordnung des nationaisoziaiislischen Staates, No.

Demokratija kaip labiausiai tinkama moderniosios aishringas politins srangos forma buvo pripainta vos prie imt met, taiau egzistavo dar V-ame a. Paprasiausias valdios geismas, susijs su panieka plepalams”, aikiai kalbinei viso to, k ketinama daryti, iraikai, bdingas visiems minios vadams, taiau nepakyla iki totalitarizmo standart.

Mes turime kur kas geresn istorin pateisinim-posak: Kad tokiu deriniu niekada nebuvo naudojamasi anksiau vairiausi politinio viepatavimo form atvejais, yra akivaizdu.

Totalinis teroras taip lengvai, bet klaidingai laikomas tironikos valdios poymiu todl, kad totalitarin valdia savo pradinse stadijose turi elgtis taip kaip elgiasi tironika valdia, ir naikinti mogaus sukurto statymo ribas.

Kaip terorui reikia, kad su kiekvieno naujo mogaus gimimu pasaul neateit ir nekelt savo balso nauja pradia, taip ir prievartin logikos jga mobilizuojama tam, kad niekas niekada net ir nepradt mstyti, nes mstymas, kaip laisviausia ir gryniausia mogaus veikla, yra visika prievartini dedukcijos proces prieyb. Dauguma demokratijos tyrintoj pripasta, kad demokratijos teorijos yra empirini-apraomj ir normatyvini teigini miinys.

  GOPI CHAND NARANG BOOKS PDF

Ideologinis mstymas tvarko faktus, remdamasis aistrongas logine procedra, kuri prasideda nuo aksiomikai priimtos aistrringas, o visa kita dedukuojama ijos; tai reikia, kad ideologinis mstymas skleidiasi su tokiu nuoseklumu, kurio niekur nra tikrovs srityje.

Jau diktatorikas teroras – kuris skiriasi nuo totalitarinio teroro tuo, kad kelia grsm tik tikriems oponentams, o ne nekenksmingiems pilieiams, neturintiems politini sitikinim – buvo pakankamai iaurus, kad pasmaugt bet kok politin gyvenim, atvir ar slapt, net iki Lenino mirties. Suspausdamas mones vien daikt, totalinis teroras sunaikina juos skiriani erdv, ir palyginti su slygomis, susidaraniomis iuose geleiniuose spaustuvuose, net tironijos sukuriama dykuma, vis dar bdama tam tikra erdv, atrodo lyg kokia laisvs garantija.

Tokios buruazijos nuostatos yra labai naudingos toms diktatros formoms, kai stiprus mogus” imasi varginanios atsakomybs u viej reikal eig, taiau tokios nuostatos yra ir rimta klitis totalitariniams sjdiams, kurie negali toleruoti buruazinio individualizmo, lygtai kaip ir bet agenta kito individualizmo.

Aistringas agentas – Google Books

Darbinink, valstiei ir vidurinij klasi formavimasis nebtinai turjo atvesti prie klasi kovos, kuri buvo bdinga Europos kapitalizmui ems kis vis dar galjo bti vystomas kolektyviniu, kooperatiniu ar privaiu pagrindu, o nacionalin ekonomika vis dar buvo atvira socialistiniam, valstybiniam kapitalistiniam ar laisva verslininkyste pagristam kininkavimo bdui N viena i i alternatyv nebt automatikai sugriovusi naujosios alies struktros. Kad teistas valdymas ir statymus pripastanti valdia, viena vertus, ir bestatymikumas ir savavalika valdia, kita vertus, neatskiriami, niekada nebuvo abejojama.

Terminas mass” tinka tik ten, kur turime reikal su monmis, kurie arba dl paprasiausio gausumo, arba dl abejingumo, arba dl abiej i veiksni kartu negali bti suvienyti koki nors organizacij, pagrist bendru interesu, pavyzdiui, politines partijas, municipalines vyriausybes, profesines organizacijas arba profesines sjungas. Svarbiausias, iuo poiriu, yra elito ir masi elgesys. Reikia prisiminti, kad totalitarini sjdi vadai ir j simpatizuotojai yra, galima sakyti, vyresni u mases: P PanAn tUasal kriosMr.