DWADASHA STOTRA PDF

1. CxÀ zÁézÀ±ÀB ¸ÉÆÛÃvÁæt ²æà UÀÄgÀĨsÉÆåà £ÀªÀÄB ºÀjB NªÀiï CxÀ ¥ ÀæxÀªÉÆÃzsÁåAiÀÄB ªÀAzÉà ªÀAzÀåA ¸ÀzÁ£ÀAzÀA ªÁ¸ÀÄzÉêÀA. Dwadasha Stotra is Composed by Madhvacharya. All 12 stotra are dedicated to lord Krishna…. Read more »